ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2555
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าผู้ที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกคนไม่ว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไร ดังจะมีคำกล่าวที่เป็นอมตะหลายคำ เช่น “กีฬาเป็นยาวิเศษ” รัฐบาลได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพของประชาชน เป็นสำคัญหลังจากที่พบว่า ประชาชนไม่ชอบออกกำลังกาย และละเลยการรักษาสุขภาพ จนทำให้สถิติด้านการรักษาโรคจากการป่วยสูงขึ้น จึงได้มีการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ โดยมีคำขวัญว่า “สร้างนำซ่อม” ซึ่งมีกิจกรรมสนับสนุน หลายอย่าง เช่น จัดให้มีลานกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ในส่วนของการพัฒนากีฬาของประเทศนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำแผน พัฒนากีฬาแห่งชาติ ในทุกช่วงเวลา 4 ปี ตั้งแต่แผนฉบับที่ 1 จนถึง ฉบับที่ 4 และแผนฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 – 2559 อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติทั้ง 4 ฉบับที่ผ่านมาจะมียุทธศาสตร์ หลักอยู่ 6 ยุทธศาสตร์ คือ

 1. การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน
 2. การพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน
 3. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 4. การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ
 5. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการกีฬา
 6. การพัฒนาการบริหารการกีฬา

ซึ่งจากทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จะมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา ประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสด้วย เพื่อให้การพัฒนากีฬาของคนพิการเกิดผลในทางปฏิบัติ ที่มีแนวทางในการทำให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สมาคมกีฬาคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมกีฬาคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ซึ่งจะเกิดผลให้คนพิการได้เล่นกีฬาตั้งแต่กีฬาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่การเล่นกีฬา เพื่ออาชีพต่อไป ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้องค์กรด้านกีฬาคนพิการได้เตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ แห่งชาติครั้งที่ 30 ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2556

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการที่สนใจในการเล่นกีฬาได้เล่นกีฬาตามที่สนใจและความถนัดและได้มีการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
 2. กระตุ้นให้องค์กรด้านกีฬาคนพิการได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้คนพิการได้มีเวทีใน การเล่นกีฬา
 3. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการแข่งขันให้กับกีฬาคนพิการ ในอันที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
 4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่นักกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 5. เพื่อให้องค์กรด้านกีฬาคนพิการ ได้เตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556

เป้าหมาย

เป้าหมายพื้นที่ องค์กรด้านกีฬาคนพิการใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา

 1. โกลกอล (ชาย-หญิง)
 2. กรีฑา (ลู่ ลาน) ลู่ (วิ่งคนตาบอด) 100 ม. 200 ม. ลาน ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน (แยกความพิการ)
 3. ตะกร้อ
 4. เปตอง (นั่งยืน)

เป้าหมายด้านปริมาณ นักกีฬา จำนวน 896 คน 

 1. ชาย 488 คน
 2. หญิง 408 คน

ผู้ช่วยเหลือและผู้ติดตาม50 คน

หมายเหตุ นักกีฬาอาจจะน้อยกว่าจำนวนเนื่องจาก

 1. บางจังหวัดอาจจะส่งไม่ฃรบ
 2. นักกีฬาบางคนแข่งหลายประเภท

สถานที่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต มหาสารคาม
เลขที่ 144/4 ถนนมหาสารคาม-โกสุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน (19 – 21 ธันวาคม 2555)

ผลที่จะได้รับ

 1. คนพิการที่สนใจในการเล่นกีฬาได้เล่นกีฬาตามที่สนใจและความถนัด และได้พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม
 2. องค์กรด้านกีฬาคนพิการได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้คนพิการได้มีเวทีในการเล่นกีฬา
 3. นักกีฬาคนพิการ เกิดทักษะและประสบการณ์ในการเล่นกีฬา และพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
 4. นักกีฬาพิการ เกิดทักษะในการเล่นกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 5. องค์กรด้านกีฬาคนพิการของแต่ละจังหวัด ได้เตรียมนักกีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556

Download ใบแจ้งความจำนงเพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาช้างเผือกคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

Advertisements

About NATTYDESIGN the office

We are a Web designer and Web Developer

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s